Afsluitpalen
Asbakken
Banken
Banken 'Classic Line'
Geluidsisolatie
Hekken en Poorten
Meubelen
Plantenbakken
Prullenbakken
Vuilnispoorten
Referenties
Kontakt
Handelsvertegenwoordiger
Links
Service
Algemene handelsvoorwaarden
   algemene handelsvoorwaarden

I. Algemeenheden

1. Voor alle offertes, orders en leveringen, ook toekomstige, zijn
uitsluitend de volgende voorwaarden van kracht.
2. Afwijkende voorwaarden van de besteller, die wij niet uitdrukkelijk schriftelijk aanvaarden, zijn voor ons niet bindend, ook als wij ze niet uitdrukkelijk verwerpen.
3. Indien delen van de voorwaarden juridisch onwerkzaam zijn of worden,
wordt daardoor de rest van de inhoud van de voorwaarden niet aangetast. De onwerkzame voorwaarde moet aan de wettelijke regeling aangepast worden.

II. Levering

1. De levering van de waar vindt plaats vertrekkende van het magazijn van de leverancier en op risico van de besteller.
2. Indien slechts deelleveringen kunnen uitgevoerd worden, dan heeft de besteller recht op terugtreding, met afzien van aanspraak op schadevergoeding, zo hij het bewijs levert, dat de deellevering voor hem niet voordelig is.

III. Orders en omvang van de levering

1. Orders gelden slechts na schriftelijke bevestiging door de leverancier als aangenomen. De voorwaarden die in deze schriftelijke orderbevestigingen staan, zijn voor de afwikkeling van de order doorslaggevend.
2. Mondelinge en telefonische afspraken en afspraken per telex behoeven een schriftelijke bevestiging.

IV. Uitstel van levering

1. Overmacht en onvoorziene omstandigheden, zoals in het bijzonder vuur en water, arbeidsconflicten als staking en uitsluiting, maatregelen van overheidswege, alsook gebeurtenissen die buiten het bedrijf en buiten de invloedsfeer van de leverancier geschieden, door dewelke de toevoer, het vrije gebruik van grondstoffen of productiemiddelen en de productie belemmerd of verhinderd wordt, geven de leverancier, met afzien van schadevergoeding voor de besteller, het recht de leveringstermijnen naar zijn keuze geheel of gedeeltelijk te verlengen, zonder dat daardoor aanspraken bij de besteller tegenover de leverancier ontstaan. Indien de besteller niet akkoord gaat met de voorgestelde nieuwe leveringstermijn, dan heeft hij na vastlegging van een redelijke opzegtermijn recht op verbreking van het contract.
2. Is de leverancier achter met een levering, dan moet de besteller een naleveringstermijn van 4 weken toestaan.
3. Verkoop op levering is niet toegestaan.
4. Als schadevergoeding voor laattijdige levering kan hoogstens een bedrag van 20% van de waarde van de achterstallige levering gevorderd worden. Bij grove schuld kan slechts het normale contractrisico tot gelding gebracht worden; dit geldt niet bij opzet of grove nalatigheid.

V. Prijzen en betalingsvoorwaarden
Offertes - verkoop - levering - betaling

1. De prijzen zijn netto-magazijnprijzen en zijn exclusief verpakking, vracht, porto en kosten van een eventuele verzekering, die slechts op uitdrukkelijk verzoek van de besteller afgesloten wordt. Treedt gedurende de looptijd van een contract van successievelijke leveringen een prijswijziging op, dan zijn de nieuwe prijzen van toepassing op de nog niet afgenomen hoeveelheden en wel zolang als deze nieuwe prijzen door de leverancier gehanteerd worden.
2. De rekeningen van de leverancier zijn te betalen binnen de 8 dagen met 3% korting, binnen de 14 dagen met 2% korting en na 30 dagen zonder korting.
3. Het achterhouden van betalingen wegens tegenaanspraken van de besteller is niet toegestaan, behalve als de tegenrekening niet door de leverancier betwist wordt of rechtsgeldig vaststaat.
4. Cheques en wissels worden slechts na afspraak en dan ook slechts voor betaling en op voorwaarde van de mogelijkheid tot discontering. Disconto- en incasseringskosten zijn vanaf de vervaldag van de factuur ten laste van de besteller.
5. Bij overschrijden van de betalingstermijn berekent de leverancier vanaf de dag van overschrijden een interest ter hoogte van 2% boven de discontovoet van de Landeszentralbank, onder voorbehoud van het doen gelden van hogere verlieskosten.
6. Indien de besteller een betalingsachterstand opgelopen heeft of zijn betalingen gestaakt heeft of als feiten bekend raken die een verslechtering van de economische situatie van de besteller doen vermoeden of als diens juridische staat zich wijzigt, dan heeft de leverancier het recht voorafbetalingen of borgtochten te eisen, lopende contracten zonder opzegtermijn te verbreken en schadevergoeding wegens niet-nakoming te vorderen.

VI. Verpakking

Verpakking wordt naar keuze van de leverancier in rekening gebracht of tegen debitering van een pandrecht uitgeleend. Eventuele kosten voor reparatie of reiniging zijn ten laste van de besteller.


VII. Klachten

Voor tekortkomingen bij levering is de leverancier aansprakelijk, in zoverre de besteller niet eigenmachtig veranderingen en verbeteringen aangebracht heeft, met afzien van verdere aanspraken, als volgt:

1. Klachten, die nauwkeurig beschreven moeten worden, kunnen slechts in rekening gebracht worden, als de besteller een koopman is en zijn verplichtingen volgens § 377 HGB nakomt. Andere bestellers moeten van herkenbare tekortkomingen binnen een termijn van 8 dagen na ontvangst der waar schriftelijk aangifte doen bij de leverancier.
2. Na doorverkoop of verwerking der geleverde waar is elke klacht uitgesloten.
3. De kosten voor zending van afgekeurde waar naar de leverancier worden door de besteller gedragen, als ze niet buitensporig hoog zijn in verhouding tot de waarde van de koopwaar. Ze zijn in elk geval door de besteller te dragen als er in het geheel geen tekortkoming vastgesteld wordt.
4. Terechte klachten verplichten de leverancier naar zijn keuze tot verbetering, vervanging of creditering en geven de besteller recht op contractbreuk indien de verbetering of vervanging niet plaatsvond zoals overeengekomen.
5. De leverancier kan het wegwerken van tekortkomingen weigeren, zolang de besteller zijn verplichtingen niet nakomt.
6. Verdere aanspraken van de besteller, in het bijzonder aanspraken op vergoeding van schade die aan het geleverde voorwerp zelf ontstaan is, kan slechts bij opzet of grove nalatigheid tot gelding gebracht worden.

VIII. Recht van de besteller op terugtreding

a) De besteller kan van het contract terugtreden, als voor de leverancier de hele prestatie voor risico-overgang onherroepelijk onmogelijk wordt. Hij kan ook het contract verbreken als bij een bestelling van gelijkaardige voorwerpen de levering, omwille van de hoeveelheid, niet volledig uitvoerbaar is en hij terecht belang heeft bij het niet aanvaarden van een deellevering. Is dit niet het geval, dan kan de besteller de tegenprestatie in overeenstemming daarmee verminderen.
b) Indien de leveringsvoorwaarden niet tijdig nagekomen worden en staat de besteller de leverancier een passende naleveringstermijn toe, met de uitdrukkelijke verklaring, dat hij na afloop van deze termijn de prestatie weigert, en wordt de leveringstermijn door schuld van de leverancier niet nagekomen, dan heeft de besteller recht op terugtreding.
c) Treedt de onmogelijkheid tot nakoming gedurende het aannemingsproces of door schuld van de besteller op, dan blijft deze tot tegenprestatie verplicht, behalve als er opzet of grove nalatigheid bij de leverancier vastgesteld wordt. De besteller heeft tevens recht op terugtreding, als de leverancier een passende termijn voor de opheffing of vermindering van een door hem te behartigen tekortkoming door zijn schuld vruchteloos verstrijken liet.
d) De besteller heeft slechts recht op vermindering of vernietiging van de koop als een verbetering of vervanging niet voldeed. Daarover uitgaande schadevorderingen zijn uitgesloten, in zoverre er geen opzet of grove nalatigheid van de kant van de leverancier aanwezig is.

IX. Eigendomsvoorbehoud

a) De geleverde waar blijft tot volledige betaling van alle rekeningen, incl. eventuele kosten voor laattijdigheid, plaatsgevonden heeft, eigendom van de leverancier. De schuld is slechts na storting van de tegenwaarde op de bankrekening van de leverancier gedelgd.
b) De besteller heeft recht op doorverkoop van voorbehouden waar in het normale handelsverkeer. De vorderingen van de besteller uit de verderverwerking staat de besteller nu reeds aan de leverancier af; de leverancier aanvaardt hierbij deze overdracht. Ongeacht de overdracht en het invorderingsrecht van de leverancier heeft de besteller slechts zolang recht op invordering, als hij zijn verplichtingen tegenover de leverancier nakomt en niet in vermogensverval raakt. Op vraag van de leverancier moet de besteller de voor intrekking vereiste gegevens met betrekking tot de overgedragen vorderingen aan de leverancier bekendmaken en aan de schuldenaar de overdracht meedelen. Komt de besteller de mededelingsplicht niet na, dan heeft de leverancier het recht de overdrachten bekend te maken.
c) Bij eventuele be- of verwerking van voorbehouden waar aanvaardt de besteller de daaruit ontstane verplichtingen. Bij verwerking, verbinding of (ver)menging van voorbehouden waar met andere waar, die niet in bezit is van de leverancier, dan heeft de leverancier recht op het daarbij ontstane eigendomsaandeel in de nieuwe zaak, in verhouding tot de waarde van de verwerking, verbinding of (ver)menging. In geval van doorverkoop van de waar in mede-eigendom van de leverancier geldt de overdracht vooraf van de koopprijs, overeenkomstig de bovenstaande overdrachtsovereenkomst, met dien verstande dat het overgedragen bedrag ook berekend wordt uit de verhouding van de waarde van het eigendomsaandeel tot de waarde van het eindproduct.
d) De leverancier verplicht zich ertoe op vraag van de besteller de borgtochten die de leverancier volgens b) en c) verworven heeft, vrij te geven, in zoverre een overschrijding van meer dan 25% van de totale vordering bereikt is.
e) De besteller moet de leverancier onverwijld op de hoogte brengen van maatregelen van gedwongen tenuitvoerlegging door derden, betreffende voorbehouden waar of de vooraf overgedragen vorderingen, alsook betreffende de waar waarvan de leverancier mede-eigenaar is, met overgave van de voor een interventie vereiste documenten.
f) De besteller is verplicht voorbehouden waar op eigen kosten tegen ondeskundige behandeling en opslag, incl. vuur-, water- en volgschade, te laten verzekeren.

X. Plaats van uitvoering

voor alle verplichtingen uit het contract is de zetel van de leverancier.

XI. Bevoegde rechtbank

voor alle rechtsgeschillen die uit het contract, uit het opstellen van het contract en uit zijn werkzaamheid voortkomen, is naar keuze van de leverancier ofwel de rechtbank bevoegd voor de zetel van de leverancier ofwel die bevoegd voor de zetel van de besteller. Zijn keuze geeft de besteller het recht hem bij het voor zijn woonplaats of voor de zetel van zijn vestiging bevoegde gerecht aan te klagen.